U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

Co to jest  forum?

zaproszenie

Przeczytaj dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu.

czytaj więcej

zaproszenie

Forum to...?

Czym jest Forum? Tutaj znajdziesz odpowiedź.

czytaj więcej

Forum to...

inicjatywy

Zobacz co dzieje się dodatkowo przy okazji Forum.

czytaj więcej

inicjatywy towarzyszące

W Wigili? Zes?ania Ducha ?wi?tego w bazylice katedralnej w Pelplinie odby?o si? Diecezjalne Forum Duszpasterskie pod has?em ?U ?r?d?a ?aski?.

Rozpoczynaj?c Msz? ?w., kt?ra by?a g??wnym punktem kilkugodzinnej modlitwy biskup pelpli?ski Ryszard Kasyna motywowa? cel spotkania: ?pragniemy, by moc Bo?ego Ducha odnowi?a nasze ?ycie, ?ycie naszej diecezji, naszych parafii, kap?an?w pos?uguj?cych, os?b konsekrowanych, a tak?e odnowi?a nasze rodziny, dzieci, m?odzie?, starszych, by odnowi?a wszystkie osoby zaanga?owane w ruchach i wsp?lnotach duszpasterskich?. Biskup doda?, ?e celem tej modlitwy jest te? uproszenie  Ducha, ?aby poruszy? r?wnie? zab??kanych i poszukuj?cych?.

 

W homilii mszalnej biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj podkre?li? potrzeb? ?u?wiadomienia sobie, ?e we mnie jest centrum, czyli przestrze? w kt?rej spotykam si? z nadprzyrodzono?ci? i ono zadecyduje o moim losie?.

Hierarcha wskaza?, ?e w owym ?centrum? mog? ?spotka? si? z Duchem Bo?ym, ale mog? r?wnie? otworzy? si? na demony?.

T?umacz?c potrzeb? odnowy w duszpasterskiej pracy Ko?cio?a, bp Okroj powiedzia?, ?e trzeba wyzwoli? na modlitwie moc Ducha i ?p?j?? na korepetycje do Wieczernika, w kt?rym na jednym miejscu byli zgromadzeni Aposto?owie?.

?Dzisiaj ??czy nas pragnienie, aby B?g przez swego Ducha pisa? programy i projekty, kt?re b?d? decydowa? o naszym ?yciu, o funkcjonowaniu naszych wsp?lnot, parafii, naszego Ko?cio?a diecezjalnego?, m?wi? kaznodzieja.

W modlitewnym Forum, kt?re przygotowa? Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej, wzi?li udzia? przede wszystkim ?wieccy przedstawiciele ruch?w i stowarzysze? katolickich diecezji pelpli?skiej. W planach przed epidemi? zgromadzenie mia?o trwa? ca?y dzie? i obj?? wszystkich cz?onk?w wsp?lnot aktywnych w pracy ewangelizacyjnej diecezji. Ze wzgl?du na pandemi? obecnych by?o kilkudziesi?ciu reprezentant?w.

Przed Msz? ?w. odm?wiono R??aniec ?w. a po liturgii mia?y miejsce modlitwy uwielbieniowe oraz Apel Jasnog?rski. Ca?o?? prowadzili biskupi i prezbiterzy razem ze ?wieckimi.

radioglos.pl

S?owo wst?pne Biskupa Ryszarda Kasyny
 

 

Homilia Biskupa Arkadiusza Okroja
 

 

Polecane linki