U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się bardzo z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie przy prowadzeniu spraw od Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej - nacalyswiat.pl. W zasadzie korzystanie ze stron internetowych Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej - nacalyswiat.pl jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby korzystać ze specjalnych usług naszej firmy poprzez naszą stronę internetową, wtedy przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli zachodzi konieczność przetwarzania danych, a nie ma podstawy prawnej dla tego rodzaju działania, uzyskujemy generalnie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz w zgodzie z obowiązującymi dla Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej - nacalyswiat.pl w danym kraju specyficznymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie przekazać do wiadomości publicznej informacje, jaki jest charakter, zakres oraz cel zbieranych, używanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejsze oświadczenie ma również na celu poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej - nacalyswiat.pl jako odpowiedzialny za przetwarzanie administrator wdrożył liczne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia najskuteczniej ochrony danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Internetowe przesyły danych mogą jednak wykazywać luki w środkach bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda osoba, której dane dotyczą, może nam przesłać dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 1. Definicje.

O?wiadczenie o ochronie danych od Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl opiera si? na terminologii stosowanej przez ustawodawc? Unii Europejskiej przy wydawaniu og?lnego rozporz?dzenia o ochronie danych (w skr?cie ?RODO"). Nasze o?wiadczenie o ochronie danych powinno by? ?atwe do przeczytania i zrozumia?e zar?wno dla wszystkich, jak i dla naszych klient?w i partner?w biznesowych. W tym celu chcieliby?my z wyprzedzeniem wyja?ni? stosowan? przez nas terminologi?.

W niniejszym o?wiadczeniu o ochronie danych stosujemy mi?dzy innymi nast?puj?ce poj?cia:

 • a) Dane osobowe.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotycz?ce zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej ?osob?, kt?rej dane dotycz?"). Mo?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt?r? mo?na bezpo?rednio lub po?rednio zidentyfikowa?, w szczeg?lno?ci na podstawie identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b?d? kilka szczeg?lnych czynnik?w okre?laj?cych fizyczn?, fizjologiczn?, genetyczn?, psychiczn?, ekonomiczn?, kulturow? lub spo?eczn? to?samo?? osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą.

Osoba, kt?rej dane dotycz?, to ka?da zidentyfikowana lub mo?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie.

Przetwarzanie oznacza operacj? lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos?b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak? jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz?dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl?danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes?anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost?pnianie, dopasowywanie lub ??czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przysz?ego przetwarzania.

 • e) Profilowanie.

Profilowanie oznacza dowoln? form? zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt?re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt?rych czynnik?w osobowych osoby fizycznej, w szczeg?lno?ci do analizy lub prognozy aspekt?w dotycz?cych efekt?w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa?, wiarygodno?ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si?.

 • f) Pseudonimizacja.

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki spos?b, by nie mo?na ich by?o ju? przypisa? konkretnej osobie, kt?rej dane dotycz?, bez u?ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem ?e takie dodatkowe informacje s? przechowywane osobno i s? obj?te ?rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemo?liwiaj?cymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator.

Administrator oznacza osob? fizyczn? lub prawn?, organ publiczny, jednostk? lub inny podmiot, kt?ry samodzielnie lub wsp?lnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Je?eli cele i sposoby takiego przetwarzania s? okre?lone w prawie Unii lub w prawie pa?stwa cz?onkowskiego, to r?wnie? w prawie Unii lub w prawie pa?stwa cz?onkowskiego mo?e zosta? wyznaczony administrator lub mog? zosta? okre?lone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 • h) Podmiot przetwarzający.

Podmiot przetwarzaj?cy oznacza osob? fizyczn? lub prawn?, organ publiczny, jednostk? lub inny podmiot, kt?ry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca.

Odbiorca oznacza osob? fizyczn? lub prawn?, organ publiczny, jednostk? lub inny podmiot, kt?remu ujawnia si? dane osobowe, niezale?nie od tego, czy jest stron? trzeci?. Organy publiczne, kt?re mog? otrzymywa? dane osobowe w ramach konkretnego post?powania zgodnie z prawem Unii lub prawem pa?stwa cz?onkowskiego, nie s? jednak uznawane za odbiorc?w.

 • j) Strona trzecia.

Strona trzecia oznacza osob? fizyczn? lub prawn?, organ publiczny, jednostk? lub podmiot inny ni? osoba, kt?rej dane dotycz?, administrator, podmiot przetwarzaj?cy czy osoby, kt?re - z upowa?nienia administratora lub podmiotu przetwarzaj?cego ? mog? przetwarza? dane osobowe.

 • k) Zgoda.

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 1. Nazwa i adres administratora.

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych przepisów ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest:

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej - nacalyswiat.pl
Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
POLSKA
tel. (58) 536 12 21,
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: nacalyswiat.pl

 1. Pliki cookies.

Strony internetowe Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl u?ywaj? plik?w cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, kt?re s? zapisywane oraz przechowywane przez przegl?dark? internetow? w systemie komputerowym.

Liczne strony internetowe oraz serwery u?ywaj? plik?w cookies. Wiele plik?w cookies zawiera tak zwany cookie-ID. Cookie-ID stanowi jednoznaczny identyfikator plik?w cookies. Sk?ada si? on z ci?gu znak?w, za pomoc? kt?rych strony internetowe oraz serwery mog? by? przyporz?dkowane do okre?lonej przegl?darki internetowej, w kt?rej zosta? przechowany plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odr??nianie indywidualnej przegl?darki osoby, kt?rej dane dotycz?, od innych przegl?darek internetowych, zawieraj?cych inne pliki cookies. Jednoznaczny plik cookie-ID pozwala na rozpoznanie i identyfikacj? okre?lonej przegl?darki internetowej.

U?ywaj?c plik?w cookies Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl mo?e udost?pnia? u?ytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla u?ytkownika us?ugi, co nie by?oby mo?liwe bez umieszczania pliku cookie.

Przy pomocy pliku cookie Informacje oraz us?ugi na naszej stronie internetowej mog? zosta? zoptymalizowane pod k?tem u?ytkownika. Jak wspomniano wy?ej, pliki cookies umo?liwiaj? nam rozpoznawanie u?ytkownik?w naszej strony internetowej. Rozpoznanie to ma na celu u?atwi? u?ytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej. Przyk?adowo u?ytkownik strony internetowej, stosuj?cej pliki cookies nie musi przy ka?dej wizycie na stronie internetowej podawa? ponownie swoich danych dost?pu, poniewa? robi to za niego strona internetowa i plik cookie, zapisany w systemie komputerowym u?ytkownika. Innym przyk?adem jest plik cookie koszyka towar?w w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapami?tuje artyku?y klienta w?o?one do wirtualnego koszyka towar?w przy u?yciu pliku cookie.

Osoba, kt?rej dane dotycz?, mo?e w ka?dej chwili zapobiec umieszczaniu plik?w cookies przez nasz? stron? internetow? poprzez odpowiednie ustawienie przegl?darki internetowej, z kt?rej korzysta i tym samym mo?e na sta?e sprzeciwi? si? zapisywaniu plik?w cookies. Ponadto zapisane ju? pliki cookies mog? zosta? usuni?te w ka?dym czasie za pomoc? przegl?darki internetowej albo innych oprogramowa?. Jest to mo?liwe we wszystkich powszechnie znanych przegl?darkach internetowych. Dezaktywowanie instalacji plik?w cookies w przegl?darce internetowej, z kt?rej korzysta osoba, kt?rej dane dotycz?, mo?e spowodowa?, ?e w pewnych okoliczno?ciach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej b?d? w pe?ni dzia?a?.

 1. Zbieranie danych i informacji o charakterze og?lnym.

Strona internetowa Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl utrwala z ka?dym wywo?aniem strony internetowej przez osob?, kt?rej dane dotycz?, lub przez system automatyczny szereg danych oraz informacji og?lnych. Wskazane dane i informacje og?lne s? przechowywane w rejestrze zdarze? (po ang. ?log files?) w serwerze. Utrwalone mog? zosta?: (1) u?ywane typy i wersje przegl?darek (2) system operacyjny u?ywany przez system dost?pu (3) strona internetowa, z kt?rej system dost?pu odsy?a na nasz? stron? internetow? (tak zwane hiper??cze, po ang. ?referrer?), (4) podstrony internetowe, do kt?rych kieruje system dost?pu na naszej stronie internetowej, (5) data oraz godzina wej?cia na stron? internetow?, (6) adres protoko?u internetowego (adres IP), (7) dostawc? us?ug internetowych systemu dost?pu oraz (8) pozosta?e podobne dane i informacje, kt?re s?u?? ochronie w przypadku atak?w na nasze systemy technologii informatycznej.

Przy u?ywaniu tych og?lnych danych i informacji Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl nie wyci?ga ?adnych wniosk?w na temat osoby, kt?rej dane dotycz?. Informacje te s? raczej potrzebne w celu: (1) poprawnego dostarczania tre?ci naszej strony internetowej, (2) zoptymalizowania tre?ci naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia trwa?ej funkcjonalno?ci naszym systemom technologii informatycznej oraz jako?ci technicznej naszej stronie internetowej, (4) udost?pnienia koniecznych informacji potrzebnych do ?cigania karnego organom ?cigania w przypadku ataku cybernetycznego. Niniejsze dane i informacje, zebrane w spos?b anonimowy, poddawane s? zatem przez Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl analizie statystycznej, ponadto dzia?ania te maj? na celu zwi?kszy? ochron? i bezpiecze?stwo danych w naszej firmie, aby zagwarantowa? optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z rejestru zdarze? serwera (po ang. ?server log files?) s? przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osob?, kt?rej dane dotycz?.

 1. Prenumerata naszego biuletynu.

Na stronie internetowej Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl istnieje mo?liwo?? prenumeraty biuletynu (po ang. ?newsletter?) naszego przedsi?biorstwa. Z wykorzystywanego ku temu panelu logowania wynika, jakie dane osobowe s? przekazywane przy zamawianiu biuletynu.

Nasz Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl informuje regularnie swoich klient?w oraz partner?w biznesowych o ofertach przedsi?biorstwa w drodze biuletynu. Biuletyn naszego przedsi?biorstwa mo?e otrzyma? w zasadzie ta osoba, kt?ra posiada wa?ny adres e-mail oraz zarejestrowa?a si? na wysy?k? biuletynu. Najpierw na adres e-mail podany po raz pierwszy do wysy?ki biuletynu przez osob?, kt?rej dane dotycz?, wysy?a si? z przyczyn prawnych wiadomo?? z potwierdzeniem rejestracji w ramach procedury podw?jnego sprawdzania (po ang. ?double-opt-in procedure?). Wiadomo?? z potwierdzeniem rejestracji s?u?y sprawdzeniu, czy w?a?ciciel adresu e-mail jako osoba, kt?rej dane dotycz?, zezwoli? na wysy?k? biuletynu.

Przy zapisywaniu si? na newsletter przechowujemy r?wnie? adres IP systemu komputerowego u?ywanego w momencie rejestracji przez osob?, kt?rej dane dotycz?, kt?ry zosta? jej nadany przez dostawc? us?ug internetowych (ISP), jak r?wnie? dat? i godzin? rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby ustali? (mo?liwe) nadu?ycie adresu e-mail osoby, kt?rej dane dotycz?, w p??niejszym terminie i dlatego s?u?y ono jako prawne zabezpieczenie administratora.

Dane osobowe, zebrane w trakcie rejestracji na biuletyn, wykorzystuje si? wy??cznie do wysy?ki naszego biuletynu. W dodatku abonenci biuletynu mog? zosta? powiadomieni poczt? elektroniczn? o zmianach w ofercie biuletynu lub o zmienionych warunkach technicznych, je?eli jest to konieczne do obs?ugi biuletynu lub rejestracji. Dane osobowe, zebrane przy us?udze biuletynu, nie s? przekazywane osobom trzecim. W ka?dym czasie mo?na wypowiedzie? prenumerat? naszego biuletynu. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, kt?ra zosta?a udzielona nam na wysy?k? biuletynu, mo?e zosta? cofni?ta w ka?dym czasie. W celu cofni?cia zgody w ka?dym biuletynie znajduje si? odpowiedni link. Mo?na r?wnie? dokona? rezygnacji z wysy?ki biuletynu bezpo?rednio na stronie internetowej administratora albo mo?na mu przekaza? o tym informacj? w inny spos?b.

 1. ?ledzenie biuletyn?w.

Biuletyny Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl zawieraj? tak zwany plik ?ledz?cy (po ang. ?tracking pixel"). Piksel ?ledz?cy to miniaturowa grafika osadzona w wiadomo?ciach e-mail w formacie HTML, umo?liwiaj?ca zapisywanie oraz analiz? rejestru zdarze? (po ang. ?log file recording? oraz ?log file analysis?). W ten spos?b mo?e zosta? przeprowadzona analiza statystyczna sukcesu lub pora?ki internetowej kampanii marketingowej. Na podstawie osadzonych plik?w ?ledz?cych Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl mo?e rozpozna?, czy i kiedy wiadomo?? e-mail zosta?a otworzona przez osob?, kt?rej dane dotycz? oraz kt?re linki zawarte w wiadomo?ci e-mail zosta?y przez ni? wywo?ane.

Dane osobowe, zebrane dzi?ki zawartym w biuletynie plikom ?ledz?cym, s? przechowywane oraz oceniane przez administratora w celu ulepszenia wysy?ki biuletynu, a tak?e w celu lepszego dopasowania tre?ci kolejnego biuletynu do zainteresowa? osoby, kt?rej dane dotycz?. Powy?sze dane osobowe nie zostan? przekazane osobom trzecim. Osoby, kt?rych dane dotycz?, s? upowa?nione w tej sprawie do cofni?cia w dowolnym momencie o?wiadczenia o wyra?eniu zgody, udzielonego osobno w ramach procedury podw?jnego sprawdzania (po ang. ?double-opt-in procedure?). Po cofni?ciu zgody dane osobowe s? usuwane przez administratora. Wyrejestrowanie si? z otrzymywania biuletynu rozumiane jest przez Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl jako cofni?cie zgody.

 1. Prenumerata komentarzy w blogu na stronie internetowej.

Komentarze, umieszczone w blogu naszej Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl, mog? by? w zasadzie przez osoby trzecie prenumerowane. W szczeg?lno?ci istnieje mo?liwo??, ?e za okre?lon? op?at? komentator prenumeruje komentarze dodane w ?lad za jego komentarzem.

W przypadku, gdy osoba, kt?rej dane dotycz? zdecyduje si? na prenumerat? komentarzy, administrator wysy?a do niej automatyczn? wiadomo?? z potwierdzeniem rejestracji w ramach procedury podw?jnego sprawdzania (po ang. ?double-opt-in procedure?). W ten spos?b sprawdza si?, czy w?a?ciciel podanego adresu e-mail rzeczywi?cie zdecydowa? si? na prenumerat? komentarzy. Opcj? abonamentu komentarzy mo?na zako?czy? w ka?dym czasie.

 1. Rutynowe usuwanie oraz blokowanie danych osobowych.

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, kt?rej dane dotycz?, tylko przez okres czasu niezb?dny do osi?gni?cia celu zwi?zanego z przechowywaniem albo je?li jest to przewidziane przez ustawodawc? Unii Europejskiej albo przez innego ustawodawc? w obowi?zuj?cych przepisach prawa, kt?rym podlega administrator danych.

Odpadnie cel przechowywania danych lub up?ynie przewidziany przez ustawodawc? Unii Europejskiej lub innego w?a?ciwego ustawodawc? termin przechowywania, dane osobowe s? rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane albo usuwane.

 1. Prawa os?b, kt?rych dane dotycz?.
 • a) Prawo do uzyskania potwierdzenia.

Ka?dej osobie, kt?rej dane dotycz?, przys?uguje, przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej, prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza si? dane osobowe jej dotycz?ce. W przypadku ch?ci skorzystania z przys?uguj?cego prawa do uzyskania potwierdzenia, osoba, kt?rej dane dotycz?, mo?e w tej sprawie zwr?ci? si? w dowolnym momencie do wsp??pracownika administratora.

 • b) Prawo do informacji.

Ka?da osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo do bezp?atnego uzyskania od administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych jej dotycz?cych oraz ma prawo otrzyma? kopi? tej informacji. W dodatku osoba taka jest uprawniona przez ustawodawc? Unii Europejskiej do uzyskania nast?puj?cych informacji:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych, kt?re s? przetwarzane;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorc?w, kt?rym dane osobowe zosta?y lub zostan? ujawnione, w szczeg?lno?ci o odbiorcach w pa?stwach trzecich lub organizacjach mi?dzynarodowych;
  • w miar? mo?liwo?ci planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mo?liwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do ??dania od administratora sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz?cego osoby, kt?rej dane dotycz?, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • je?eli dane osobowe nie zosta?y zebrane od osoby, kt?rej dane dotycz?: wszelkie dost?pne informacje o ich ?r?dle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt?rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz ? przynajmniej w tych przypadkach ? istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak?e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt?rej dane dotycz?;

dodatkowo osobie, kt?rej dane dotycz?, przys?uguje prawo informacji o tym, czy dane osobowe zosta?y przekazane do pa?stwa trzeciego lub do organizacji mi?dzynarodowej. Je?li taka sytuacja zajdzie to osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo otrzyma? informacj? o odpowiednich zabezpieczeniach zwi?zanych z przekazaniem;

je?li osoba, kt?rej dane dotycz?, chcia?aby skorzysta? z przys?uguj?cego jej prawa do uzyskania informacji, mo?e w ka?dym dowolnym momencie zwr?ci? si? w tej sprawie do wsp??pracownika administratora;

 • c) Prawo do sprostowania danych.

Ka?da osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo ??dania od administratora niezw?ocznego sprostowania dotycz?cych jej nieprawid?owych danych osobowych. Dodatkowo osobie, kt?rej dane dotycz?, przys?uguje prawo ??dania, z uwzgl?dnieniem cel?w przetwarzania, uzupe?nienia niekompletnych danych osobowych ? w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o?wiadczenia.

Je?li osoba, kt?rej dane dotycz?, chcia?aby skorzysta? z przys?uguj?cego jej prawa ??dania do sprostowania danych, mo?e w ka?dym dowolnym momencie zwr?ci? si? w tej sprawie do wsp??pracownika administratora.

 • d) Prawo do usuni?cia danych (?prawo do bycia zapomnianym?).

Ka?da osoba, kt?re dane osobowe s? przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo ??dania niezw?ocznego usuni?cia dotycz?cych jej danych osobowych, je?eli zachodzi jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci, a przetwarzanie tych danych nie jest wymagane:

  • dane osobowe zosta?y zebrane w takich celach lub w inny spos?b przetwarzane, dla kt?rych nie s? ju? niezb?dne;
  • osoba, kt?rej dane dotycz?, cofn??a zgod?, na kt?rej opiera si? przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, kt?rej dane dotycz?, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie wyst?puj? nadrz?dne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, kt?rej dane dotycz?, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe by?y przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe musz? zosta? usuni?te w celu wywi?zania si? z obowi?zku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie pa?stwa cz?onkowskiego, kt?remu podlega administrator;
  • dane osobowe zosta?y zebrane w zwi?zku z oferowaniem us?ug spo?ecze?stwa informacyjnego, o kt?rych mowa w art. 8 ust. 1. RODO;

Je?li zachodzi jedna z powy?szych okoliczno?ci, a dana osoba chcia?aby ??da? usuni?cia danych osobowych, kt?re s? zapisane w Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl, mo?e w tej sprawie zwr?ci? si? w ka?dym czasie do wsp??pracownika administratora. Wsp??pracownik Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl zarz?dzi, ?e ??danie usuni?cia danych osobowych zostanie wykonane niezw?ocznie.

Je?li dane osobowe zosta?y przez Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl upublicznione, a nasze przedsi?biorstwo jako administrator ma obowi?zek usun?? te dane osobowe zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to w takiej sytuacji nasz Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl, przy uwzgl?dnieniu dost?pnej technologii i koszt?w realizacji, podejmuje rozs?dne dzia?ania, w tym ?rodki techniczne, ?eby poinformowa? innych administrator?w przetwarzaj?cych te dane osobowe o tym, ?e osoba, kt?rej dane dotycz?, za??da?a usuni?cia przez nich wszelkich link?w do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile nie zachodzi obowi?zek ich przetwarzania. Wsp??pracownik Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl zleci podj?cie niezb?dnych dzia?a? w danym przypadku.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ka?da osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo ??dania ograniczenia przetwarzania w nast?puj?cych przypadkach:

  • kwestionuje si? prawid?owo?? danych osobowych przez osob?, kt?rej dane dotycz? - na okres pozwalaj?cy administratorowi sprawdzi? prawid?owo?? tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt?rej dane dotycz?, sprzeciwia si? usuni?ciu danych osobowych, ??daj?c w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje ju? danych osobowych do cel?w przetwarzania, ale s? one potrzebne osobie, kt?rej dane dotycz?, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?;
  • osoba, kt?rej dane dotycz?, wnios?a sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s? nadrz?dne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt?rej dane dotycz?;

Je?li jedna z wy?ej wymienionych przes?anek zachodzi i osoba, kt?rej dane dotycz?, chcia?aby ??da? ograniczenia przetwarzania danych osobowych, kt?re s? zapisane w Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl, mo?e w tej sprawie zwr?ci? si? w ka?dym czasie do wsp??pracownika administratora. Wsp??pracownik Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl zarz?dzi ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) Prawo do przenoszenia danych.

Ka?da osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo otrzyma? w ustrukturyzowanym, powszechnie u?ywanym formacie nadaj?cym si? do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotycz?ce, kt?re zosta?y przez ni? dostarczone administratorowi. Poza tym ma ona prawo przes?a? te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszk?d ze strony administratora, kt?remu dostarczono te dane osobowe, je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody w my?l art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w my?l art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa si? w spos?b zautomatyzowany, pod warunkiem, ?e przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w?adzy publicznej powierzonej administratorowi.

Wykonuj?c prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO osoba, kt?rej dane dotycz?, ma r?wnie? prawo ??dania, by dane osobowe zosta?y przes?ane przez administratora bezpo?rednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mo?liwe i tak dalece, jak nie narusza to praw i wolno?ci os?b trzecich.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, kt?rej dane dotycz?, mo?e w ka?dym czasie zwr?ci? si? do wsp??pracownika Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl.

 • g) Prawo do sprzeciwu.

Ka?da osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw - z przyczyn zwi?zanych z jej szczeg?ln? sytuacj? ? wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to r?wnie? profilowania na podstawie tych przepis?w.

W przypadku wniesienia sprzeciwu Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl nie b?dzie wi?cej przetwarza? tych danych osobowych, chyba ?e mo?e wykaza? istnienie wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz?dnych wobec interes?w, praw i wolno?ci osoby, kt?rej dane dotycz?, lub przetwarzanie s?u?y do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.

Je?eli Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpo?redniego, osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi?zane z takim marketingiem bezpo?rednim. Je?eli osoba, kt?rej dane dotycz?, sprzeciwia si? przetwarzaniu danych do cel?w marketingu bezpo?redniego przez Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl, to w takiej sytuacji Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl nie b?dzie ju? przetwarza? danych osobowych do tych cel?w.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl do cel?w bada? naukowych lub historycznych lub do cel?w statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo wnie?? sprzeciw ? z przyczyn zwi?zanych z jej szczeg?ln? sytuacj? ? wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych, chyba ?e przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, kt?rej dane dotycz?, mo?e zwr?ci? si? bezpo?rednio do wsp??pracownika Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl lub do innego wsp??pracownika. Dodatkowo osobie, kt?rej dane dotycz?, przys?uguje mo?liwo?? wniesienia sprzeciwu za po?rednictwem zautomatyzowanych ?rodk?w wykorzystuj?cych specyfikacje techniczne w zwi?zku z korzystaniem z us?ug spo?ecze?stwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Ka?da osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo do tego, by nie podlega? decyzji, kt?ra opiera si? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ? w tym profilowaniu ? i kt?ra wywo?uje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos?b na ni? wp?ywa, chyba ?e decyzja ta (1) jest niezb?dna do zawarcia lub wykonania umowy mi?dzy osob?, kt?rej dane dotycz?, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem pa?stwa cz?onkowskiego, kt?remu podlega administrator i kt?re przewiduje w?a?ciwe ?rodki ochrony praw, wolno?ci i prawnie uzasadnionych interes?w osoby, kt?rej dane dotycz? lub (3) opiera si? na wyra?nej zgodzie osoby, kt?rej dane dotycz?.

W przypadku, gdy (1) decyzja jest niezb?dna do zawarcia lub wykonania umowy mi?dzy osob?, kt?rej dane dotycz?, a administratorem lub (2) opiera si? na wyra?nej zgodzie osoby, kt?rej dane dotycz?, Wydzia? Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelpli?skiej - nacalyswiat.pl wdra?a w?a?ciwe ?rodki ochrony praw, wolno?ci i prawnie uzasadnionych interes?w osoby, kt?rej dane dotycz?, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyra?enia w?asnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

W przypadku, gdy osoba, kt?rej prawa dotycz?, chcia?aby dochodzi? praw w odniesieniu do decyzji wydanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, mo?e si? ona w tej sprawie zwr?ci? w ka?dym czasie do wsp??pracownika administratora.

 • h) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ka?da osoba, kt?rej dane osobowe s? przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawc? Unii Europejskiej prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Je?li osoba, kt?rej dane dotycz?, chcia?aby skorzysta? z prawa do wycofania zgody, mo?e si? ona w ka?dej chwili w tej sprawie zwr?ci? do wsp??pracownika administratora.

 1. Postanowienia dotycz?ce ochrony danych osobowych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Facebook.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrowa? komponent przedsi?biorstwa Facebook. Facebook to sie? spo?eczno?ciowa.

Sie? spo?eczno?ciowa to internetowe miejsce spotka? spo?eczno?ciowych, spo?eczno?? online, kt?ra zazwyczaj pozwala u?ytkownikom komunikowa? si? ze sob? i wchodzi? w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sie? spo?eczno?ciowa mo?e s?u?y? jako platforma wymiany pogl?d?w i do?wiadcze? lub umo?liwia spo?eczno?ci internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala u?ytkownikom sieci spo?eczno?ciowej tworzy? prywatne profile, przesy?a? zdj?cia i nawi?zywa? kontakty poprzez otrzymywanie zaprosze?.

Operatorem Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. W przypadku, gdy osoba, kt?rej dane dotycz?, ma miejsce zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanad? osob? odpowiedzialn? za przetwarzanie danych osobowych (administratorem) jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Przy ka?dym wywo?aniu jednej z poszczeg?lnych stron niniejszej witryny internetowej, obs?ugiwanej przez administratora, na kt?rej zosta? zintegrowany komponent Facebook (Facebook plug-in), przegl?darka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, kt?rej dane dotycz?, automatycznie pobiera od Facebook przez odpowiedni komponent Facebook grafik? odpowiedniego komponentu Facebook. Pe?ny podgl?d wszystkich wtyczek od Facebook (po ang. Facebook ?plug-ins") mo?na znale?? na stronie https://developers.facebook. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osob?, kt?rej dane dotycz?.

Je?li osoba, kt?rej dane dotycz?, jest jednocze?nie zalogowana na Facebook, Facebook rozpoznaje, z ka?dym wywo?aniem naszej strony internetowej oraz podczas trwania ca?ego pobytu na naszej stronie internetowej, kt?re konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, kt?rej dane dotycz?. Informacje te s? zbierane za po?rednictwem komponentu Facebook i przez Facebook przypisywane do danego konta Facebook osoby, kt?rej dane dotycz?. Je?li osoba, kt?rej dane dotycz?, kliknie jeden z przycisk?w Facebook, kt?re s? zintegrowane z nasz? stron? internetow?, jak na przyk?ad przycisk ?lubi?? albo przycisk ?dodaj komentarz?, Facebook przyporz?dkowuje powy?sz? informacj? do osobistego konta u?ytkownika Facebook i zapisuje powy?sze dane osobowe.

Facebook otrzymuje poprzez komponent Facebook informacj? o tym, ?e osoba, kt?rej dane dotycz?, odwiedzi?a nasz? stron? internetow? zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywo?ania naszej strony internetowej jest jednocze?nie zalogowana na Facebooku. Dzieje si? tak niezale?nie od tego, czy osoba, kt?rej dane dotycz?, naciska na komponenty od Facebooka, czy te? nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Facebook, osoba, kt?rej dane dotycz?, mo?e temu zapobiec w ten spos?b, ?e wyloguje si? z konta Facebook przed wywo?aniem naszej strony internetowej.

Wytyczna dotycz?ca ochrony danych opublikowana przez Facebook, dost?pna pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i u?ywania danych osobowych przez Facebook. Dodatkowo wskazuje si? tam, jakie opcje ustawie? Facebook oferuje w celu ochrony prywatno?ci osoby, kt?rej dane dotycz?. Dodatkowo s? tam dost?pne r??ne aplikacje, dzi?ki kt?rym mo?na zablokowa? przekazywanie danych do Facebook. Z tych aplikacji mo?e korzysta? osoba, kt?rej dane dotycz?, je?li nie chce ona przekazywa? swoich danych do Facebook.

 1. Podstawa prawna przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 litera a RODO s?u?y naszemu przedsi?biorstwu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, przy kt?rych uzyskujemy zgod? na okre?lony cel przetwarzania. Je?li przetwarzanie danych osobowych jest niezb?dne do wykonania umowy, kt?rej stron? jest osoba, kt?rej dane dotycz?, jak na przyk?ad ma to miejsce w operacjach przetwarzania niezb?dnych do dostarczania towar?w lub ?wiadczenia jakiejkolwiek innej us?ugi lub do spe?nienia ?wiadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera si? na art. 6 ust. 1 litera b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, kt?re s? niezb?dne do podj?cia dzia?a? przed zawarciem umowy, jak w przypadku zapyta? dotycz?cych produkt?w lub us?ug. Je?li nasze przedsi?biorstwo podlega prawnemu obowi?zkowi, kt?ry wymaga przetwarzania danych osobowych, jak na przyk?ad w celu spe?nienia obowi?zk?w podatkowych, to podstawa prawna przetwarzania opiera si? na art. 6 ust. 1 litera c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mo?e by? niezb?dne w celu ochrony ?ywotnych interes?w osoby, kt?rej dane dotycz?, lub innej osoby fizycznej. Przyk?adowo ma to miejsce w sytuacji, gdy odwiedzaj?cy nasz zak?ad zosta?by ranny, a nast?pnie jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne dla ?ycia informacje musia?yby zosta? przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takiej sytuacji przetwarzanie danych opiera?oby si? na podstawie art. 6 ust. 1 litera d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mog? by? oparte na podstawie art. 6 ust. 1 liera f RODO. Na tej podstawie prawnej opieraj? si? operacje przetwarzania, kt?re nie s? obj?te ?adn? z powy?szych podstaw prawnych, je?li przetwarzanie jest niezb?dne do cel?w wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interes?w realizowanych przez nasze przedsi?biorstwo lub przez stron? trzeci?, o ile interesy, podstawowe prawa i wolno?ci osoby, kt?rej dane dotycz?, nie maj? charakteru nadrz?dnego. Takie operacje przetwarzania s? szczeg?lnie dopuszczalne, poniewa? zosta?y wyra?nie wymienione przez prawodawc? Unii Europejskiej. Jego zdaniem prawnie uzasadniony interes mo?e istnie?, gdy osoba, kt?rej dane dotycz?, jest klientem administratora (podstawa rozwa?a? 47 zdanie 2 RODO).

 1. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, kt?re s? przestrzegane przez administratora lub osob? trzeci?.

Je?li przetwarzanie danych osobowych opiera si? na art. 6 ust. 1 litera f RODO to naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez nas dzia?alno?ci z korzy?ci? dla wszystkich naszych wsp??pracownik?w oraz dla naszych udzia?owc?w.

 1. Czas, przez kt?ry dane osobowe b?d? przechowywane.

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy termin przechowywania. Po up?ywie tego terminu odpowiednie dane s? rutynowo usuwane, o ile nie s? one konieczne do wykonania lub zawarcia umowy.

 1. Przepisy prawne lub umowne dotycz?ce podania danych osobowych; Konieczno?? zawarcia umowy; Obowi?zek osoby, kt?rej dane dotycz? do podania danych osobowych; Ewentualne konsekwencje nie podania danych.

Niniejszym wskazujemy Pa?stwu, i? obowi?zek podania danych osobowych jest w cz??ci przewidziany ustaw? (np. przepisy podatkowe) lub mo?e wynika? z ustale? umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami mo?e by? konieczne zawarcie umowy, a osoba, kt?rej dane dotycz?, przekazuje nam w tym celu dane osobowe, kt?re w rezultacie musz? by? przez nas przetwarzane. Przyk?adowo osoba, kt?rej dane dotycz?, jest zobowi?zana poda? nam dane osobowe, kiedy nasze przedsi?biorstwo zawiera z ni? umow?. Nie podanie danych osobowych skutkowa?oby tym, ?e umowa z dan? osob? nie mog?aby zosta? zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez dan? osob?, osoba ta musi si? zwr?ci? do naszego wsp??pracownika. W danym przypadku nasz wsp??pracownik wyja?nia osobie, kt?rej dane dotycz?, czy podanie przez ni? danych osobowych przewidziane jest ustaw? czy umow? lub czy podanie przez ni? danych jest konieczne w celu zawarcia umowy lub czy istnieje obowi?zek podania danych osobowych, a tak?e jakie s? ewentualne konsekwencje niepodania przez ni? danych osobowych.

 1. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji.

Jako ?wiadome swojej odpowiedzialno?ci przedsi?biorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officers that was developed in cooperation with the Media Law Lawyers from WBS-LAW.

?

Polecane linki